• Home
  • Ondernemen
  • Subsidie activiteiten (voor stichtingen en verenigingen)

Subsidie activiteiten (voor stichtingen en verenigingen)

Met subsidies willen we samen met inwoners activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen en aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Denk aan activiteiten voor zorg, sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie.

Let op

U kunt op dit moment geen subsidie meer aanvragen voor een incidentele activiteit door het bereiken van het subsidieplafond

Aanvragen

Wanneer u een subsidie wilt voor 1 of meerdere activiteiten, moet u een subsidieaanvraag doen.

Er zijn 2 soorten subsidies die u aan kunt vragen:

  • Activiteitensubsidie
  • Subsidie voor basisvoorzieningen

Activiteitensubsidie

Hiermee willen we activiteiten subsidiëren die bijdragen aan onze gemeentelijke doelen en die aansluiten op de behoeften van de samenleving. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gericht op de volgende doelen:

  • Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen naar vermogen meedoen in onze samenleving
  • De deelname van potentieel kwetsbare inwoners aan lokale activiteiten wordt bevorderd

Subsidie voor basisvoorzieningen

Een subsidie voor ondersteunende functies. Het gaat om gebouwen, professionals en ondersteunende inzet die nodig is om tot een activiteitenaanbod te kunnen komen, waarvan wij als gemeente vinden dat ze voor alle inwoners toegankelijk en beschikbaar moeten zijn. In de Nadere regels subsidies sociaal domein staat een overzicht basisvoorzieningen.

 

Wanneer

Subsidieaanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten dienen tussen 1 juli en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, te zijn ingediend.

U kunt ook subsidie aanvragen voor 2 kalenderjaren. Uiteraard kan dit alleen wanneer u de komende 2 jaar dezelfde activiteiten wil gaan uitvoeren.

Goed om te weten

We nemen een aanvraag alleen in behandeling wanneer de aanvraag volledig is.

Beoordeling

We willen de beschikbare financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten voor onze lokale samenleving. Met onze subsidies willen we bijdragen aan een bruisend Baarle waarin iedereen mee kan (blijven) doen.

We subsidiëren organisaties niet omdat ze er zijn, maar om wat ze bijdragen aan de samenleving. We stellen de maatschappelijke opbrengst van activiteiten vast door te kijken naar:

  • Rendement: de verwachte inhoudelijke en financiële opbrengst van de activiteiten op korte en lange termijn en in relatie tot de kosten van de activiteiten
  • Betrokkenheid: de mate waarin inwoners en andere partijen zijn betrokken en een bijdrage leveren aan de activiteiten en de mate waarin inwoners aan de activiteiten mee kunnen doen
  • Legitimiteit: de mate waarin de activiteiten aansluit bij onze beleidsdoelen en onze wettelijke taken. Onze beleidsdoelen kunt u vinden in het zorg- en welzijnsbeleid ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’

In de Nadere regels subsidie Sociaal Domein staat meer informatie over de voorwaarden. Ook zijn de voorwaarden van de algemene subsidieverordening Baarle-Nassau 2021 zijn van toepassing. Voor de basisondersteuning zijn aanvullende regels opgesteld in het subsidiekader basisondersteuning.

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke stichting of vereniging de subsidie heeft ontvangen, om welk bedrag het gaat, waarvoor zij de subsidie hebben ontvangen en voor welk tijdsvak.

Meer informatie

Wanneer u vragen of opmerkinge heeft over subsidies, kunt u contact opnemen met ons via e-mail.