Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Subsidie aanvragen

Organisaties en verenigingen kunnen subsidie aanvragen als financiële ondersteuning voor de uitvoering van hun activiteiten.

Welzijnsbeleid

In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid vastgesteld met de naam “De nieuwe koers; eigen kracht eerst!”.

Daarin staat de volgende gedachte centraal:

“In Baarle-Nassau kan iedereen meedoen; onze inwoners zorgen voor zichzelf en elkaar! Waar mensen niet zelfstandig of met behulp van anderen mee kunnen doen zorgt de gemeente voor een vangnet (ondersteuning op maat)”

Het beleid van de gemeente sluit aan op een aantal landelijke ontwikkelingen:

 • meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en gebruikmaken van eigen sociale netwerken;
 • lokaal wat lokaal kan; ondersteuning dichterbij de inwoner
 • voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie.

In “De nieuwe koers: eigen kracht eerst!” heeft de gemeente vastgelegd waaraan wij in de periode 2014-2018 willen werken. Wij denken dat u als vereniging of organisatie een belangrijke rol kunt spelen in het behalen van de doelen in het beleid. Wij willen verenigingen en organisaties hierin graag ondersteunen door het verstrekken van een subsidie.

Doelen Welzijnsbeleid

In het welzijnsbeleid zijn de volgende doelen gesteld:

 1. Het betrekken van inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking bij activiteiten in hun eigen woonomgeving.
 2. Het vergroten van sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid, waarbij ontmoeting tussen (verschillende groepen) inwoners een rol speelt.
 3. Het bieden van kwalitatief goede, onafhankelijke informatie en advies, welke laagdrempelig is en waarbij oog is voor privacy gevoeligheid.
 4. Het stimuleren van bewustwording van inwoners met betrekking tot de mogelijkheden die zij zelf (en hun omgeving) hebben.
 5. Het aanbieden van ondersteuning die zoveel mogelijk gericht is op het weer op eigen kracht kunnen participeren (vergroten zelfredzaamheid).
 6. Het organiseren en uitvoeren van gezondheidsactiviteiten (mede) door vrijwilligers.
 7. Het bieden van voorlichting en preventieve activiteiten met betrekking tot problemen, die gezondheidsrisico’s en/of overlastproblematiek met zich mee (kunnen) brengen.

Deze doelen zijn voor alle inwoners van toepassing!

Daarnaast zijn er nog doelstellingen specifiek gericht op jeugd tot 23 jaar:

 1. Een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) in de eigen woonomgeving.
 2. Activiteiten die niet voor, maar door jongeren tot 23 jaar worden georganiseerd.
 3. Het stimuleren van de kennismaking van kinderen en jongeren tot 23 jaar met kunst en cultuur.
 4. Het bieden van een mogelijkheid tot het (verder) ontwikkelen van creativiteit van kinderen en jongeren tot 23 jaar.
 5. Het stimuleren van sporten door kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Structurele subsidie

Een structurele subsidie is een jaarlijks terugkerende financiële bijdrage in de kosten van activiteiten die in beginsel van onbepaalde duur zijn. Als u een subsidie wilt aanvragen dan kunt u tot 1 juni van het voorgaande jaar een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor de overige voorwaarden en criteria kunt u de verordeningen raadplegen.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een eenmalige financiële bijdrage ten behoeve van eenmalige activiteiten die bijdragen aan (één van) de doelen zoals omschreven. Een incidenteel subsidieverzoek dient minimaal 2 maanden vóór het plaatsvinden van de activiteit bij het college, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau t.a.v. Sociaal Domein, te zijn ingediend.

Subsidie aanvragen

Voert uw organisatie activiteiten uit die bijdragen aan de doelen én heeft u aanvullend subsidie nodig om deze tot uitvoering te kunnen brengen? Dan kunt u via dit formulier subsidie aanvragen (PDF, 632 kb) . Als u een subsidie wilt aanvragen dan kunt u tot 1 juni van het voorgaande jaar een aanvraag indienen. U vult hiervoor het formulier in en voegt de gevraagde documenten hieraan toe.

Alleen volledig ingevulde en tijdig ingediende aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde documenten, worden in behandeling genomen!

U kunt u formulier indienen bij:

Gemeente Baarle-Nassau, Sociaal Domein, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau.