Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als u dat vanwege een beperking niet zelfstandig lukt, dan kan de Wmo een oplossing bieden.

Meld u online aan, per e-mail (sociaaldomein@abg.nl) of per telefoon (14 013).

Hoe vraag ik Wmo aan?

Soms is er meer of andere ondersteuning nodig dan het Dorpsteam kan bieden. Als dat het geval is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ook aan de medewerker van het Dorpsteam vragen om dit (samen met u) te doen.

U kunt op drie manieren contact opnemen met de gemeente:

Hoe gaat het in zijn werk?

U gaat in gesprek met een medewerker van de gemeente. Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw hulpvraag. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk. Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Natuurlijk mag er iemand bij dit gesprek aanwezig zijn, bijvoorbeeld een onafhankelijk cliëntondersteuner of een naaste. Na het gesprek bevestigen u en de medewerker de afspraken door schriftelijke ondertekening.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kan de gemeente de volgende ondersteuningsvormen bieden.

Hulp bij het organiseren van het huishouden

Ondersteuning bij, of overnemen van huishoudelijk werk, schoonmaken van het huis en/of het uitvoeren van dagelijks voorkomende huishoudelijke activiteiten.

Woonvoorzieningen

Heeft u beperkingen of problemen in het normale gebruik van uw huis? Dan kunt u een woonvoorziening aanvragen. Doel van deze voorzieningen is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een keukenblok waar u met een rolstoel onder kunt rijden of een traplift plaatsen. Wanneer het om een grote woningaanpassing gaat, bekijken we ook of het verhuizen naar een aangepaste woning een betere oplossing is.

Hulpmiddelen

Vanuit de Wmo worden hulpmiddelen vergoed. Hulpmiddelen die het voor u mogelijk maken om zelfstandig thuis te blijven wonen of om uzelf in en buiten uw huis te kunnen verplaatsen. Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder de Wmo. U kunt hiervoor contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Rolstoelen

Kunt u zich moeilijk verplaatsen door een lichamelijke beperking(en)? Een rolstoel kan dan uitkomst bieden. Heeft u voor kortere tijd een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een rolstoel langer dan zes maanden nodig en gebruikt u deze meerdere keren per week? Dan kunt u er een aanvragen bij de gemeente.

Vervoersvoorzieningen

Wanneer u door gezondheidsklachten geen gebruik kunt maken van de gewone vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer of een fiets, dan kan een vervoersvoorziening een oplossing bieden. Vormen hiervan zijn gezamenlijk vervoer met de deeltaxi of de regiotaxi of een individuele vervoersvoorziening zoals een scootmobiel.

Begeleiding in het dagelijks leven

Soms lukt het niet om die dingen die tot het dagelijks leven horen, op eigen kracht te doen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, de administratie bijhouden of uzelf wassen en aankleden. U kunt daarvoor dan vanuit de Wmo ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning is erop gericht u te leren deze taken weer zoveel mogelijk zelfstandig uit te kunnen voeren. De begeleider neemt (meestal) geen taken over, maar helpt u bij het doen van de taken.

Voorbeelden van begeleiding:

  • hulp bij geldzaken en administratie.
  • begeleiding bij het leggen van contacten.
  • hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • dagbesteding

Maatschappelijke opvang

Wanneer u dakloos bent of dreigt te worden kunt u gebruik maken van maatschappelijke opvang. Daarvoor kunt u contact opnemen met SMO Breda, telefoonnummer 076 564 5050.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen met zorg voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen omdat zij 24 uur per dag ondersteuning nodig (kunnen) hebben vanwege psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. In een instelling of wooninitiatief. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB)?

De gemeente heeft contracten gesloten met zorgaanbieders die ondersteuning vanuit de Wmo bieden. Als u daarvan gebruik wilt maken, noemen we dat zorg in natura. U ontvangt de zorg en de rekening gaat naar de gemeente.

U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunt u de zorg zelf inkopen bij een zorgaanbieder. Hieraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Voor meer informatie zie Per Saldo.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de Wmo bedraagt maximaal € 19,00 per maand. We kijken niet naar inkomen of vermogen.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • u bent getrouwd of heeft een partner en vormt samen 1 huishouden. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
  • u betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.
  • u ontvangt een vorm van ondersteuning waarvoor geen eigen bijdrage geldt, bijvoorbeeld een rolstoel.