Bodem en grond

U gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen. U kunt te maken krijgen met zaken als bodemonderzoek, bodembeleid en bouw- en grondverklaring.

Bodemonderzoek

U heeft bouw- of verbouwplannen, of u heeft een bedrijf en gebruikt bouwstoffen. Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een verzoek tot wijzigen van een omgevingsplan, de aanvraag voor een omgevingsvergunning of bij een het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

Melden bodemactiviteit

U meldt bodemactiviteiten zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie via het digitale Omgevingsloket.

Meld- en informatieplicht activiteiten Aanvullingsbesluit bodem

De regels voor milieubelastende activiteiten zoals graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het Bal zijn deze bodemactiviteiten als volgt opgenomen:

  • Graven in de bodem met kwaliteit < interventiewaarden
  • Graven in de bodem met kwaliteit > interventiewaarden
  • Saneren van de bodem
  • Opslaan van grond of baggerspecie
  • Toepassen van bouwstoffen
  • Toepassen van grond of baggerspecie
  • Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen

Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht. Voor enkele activiteiten geldt een vergunningplicht. Verderop op deze pagina vindt u een overzicht van de meld-, informatie- en vergunningplichten voor bodemactiviteiten.

Meld- en informatieplicht via het digitale Omgevingsloket

Een melding doen of informatie geven voor bodemactiviteiten doet u via het digitale Omgevingsloket. Dit betekent dat u de onderstaande formulieren niet meer gebruikt, behalve als sprake is van overgangsrecht:

  • de formulieren in het Meldpunt bodemkwaliteit
  • de landelijk geldende formulieren voor het Besluit uniforme saneringen (BUS)
  • de Wet bodembescherming-formulieren (WWB) van de bevoegde overheden.

Bodembeleid

Het bodembeleid zoals beschreven in het rapport Bodembeheer Regio Brabant maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken.

Contact

Wanneer u vragen heeft over grond- en bodemzaken kunt u contact opnemen met ons.