Rioolheffing

Voor de afvoer van afvalwater en de zuivering daarvan, heeft de gemeente de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen. Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing.

Tarieven 2023

Het tarief in 2023 bedraagt € 1,41 per m3.

Bezwaar maken

In december ontvangt u de jaarafrekening van Brabant Water. Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u tegen de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken na de dagtekening van de jaarafrekening en dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.

Links

  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Downloads